MINDFUL MASSAGETHERAPIE

ERVARING - BEWUSTWORDING - ACCEPTATIE

Nicole Riteco,  Holos Massagetherapeut

Maak een afspraak
Bel 06-25233079 of
e-mail

 


Algemene Voorwaarden

Mindful Massagetherapie
Nicole Riteco
De Verwondering 37
3823 HB Amersfoort

Amersfoort, 15 januari 2024

Algemene Voorwaarden/praktijkregels behorend bij praktijk Mindful Massagetherapie van Nicole Riteco

 • 1.
  a Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken gaan de client en therapeut een relatie met elkaar aan voor bepaalde periode.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en op de voortgang van de behandeling.

 • 2. Bij elke nieuwe afspraak wordt gevraagd hoe het gaat, wat de reactie van de vorige behandeling is geweest en waar in de nieuwe behandeling aandacht voor zal zijn.

 • 3. De behandelingen kunnen op de volgende manieren en ten alle tijden of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 • 4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken, zoals aangegeven op de website of zoals mondeling is afgesproken. De cliënt krijgt na de behandeling een factuur en moet het bedrag binnen twee weken overmaken op rekening van de therapeut. Indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar is op eigen
  verantwoordelijkheid en risico.

 • 5. De eerste sessie met intake en behandeling duurt maximaal 90 minuten. Een vervolg afspraak duurt minimaal 60 minuten en maximaal 75 minuten.

 • 6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt een deel van de kosten (50 euro) voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 • 7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.
  Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

 • 8. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 • 9. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden zie de website, pagina contact. Klachten en geschillen | VBAG beroepsvereniging & platform. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 • 10. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de
  gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 • 11. Mindful Massagetherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 • 12. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Mindful Massagetherapie gelezen (keuze: ”welke aan u is uitgereikt”, of “welke vermeld staat op de website van praktijk”) en cliënt stemt in met dit privacyreglement dmv ondertekening van de privacyverklaring.

 • 13. Mindful Massagetherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op de Verwondering, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

MASSAGETHERAPEUT
Nicole Riteco
Aangesloten bij de VBAG
Licentienummer: 21610013
AGB zorgverleners code: 90-046118
AGB praktijkcode: 90-(0)54741
RBCZ registratie nr.: 207062R